Tetzlaff Quartett

Joseph Haydn: Streichquartett f-Moll Hob. III:35 op. 20/5
Alban Berg: Lyrische Suite für Streichquartett
Anton Webern: 5 Sätze op. 5
Johannes Brahms: Streichquartett a-moll (op. 51/2)

 

mehr info